Sidebar atas

Minggu, Januari 24, 2010

RPP BAHASA JAWA KLS X SMA/MA

RPP BAHASA JAWA KLS X SMA/MA


Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester: X(sepuluh) / Ganjil
Pertemuan ke :
Alokasi Waktu :
 1. STANDAR KOMPETENSI
  Bisa ngrungokake lan mahami sarta tumanggap sadengah wacana lisan kanthi ngrungokake lsp
  Ngrungokake woro-woro, mangerteni isining woro-woro
 2. KOMPETENSI DASAR
  Nyathet isi utama / amanat pokok ing sajrone woro-woro sing diandharake
 3. INDIKATOR
  Nanggapi kanthi lisan isine woro-woro
 4. TUJUAN PEMBELAJARAN
  Siswa bisa nyathet isine woro-woro
  Siswa bisa gawe woro-woro nganggo Basa Jawa sing bener lan becik
  Siswa bisa macakake woro-woro ing ngarep kelas kanthi lafal sing bener
 1. MATERI PEMBELAJARAN
  Woro-woro
 2. METODE PEMBELAJARAN
  Demonstrasi
  Pitakon & wangsulan
  Diskusi
 3. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

  1. Kegiatan Awal :
   Guru uluk salam pambuka
   Guru maca tuladhane woro-woro
  2. Kegiatan Inti :
   Siswa ngrungokake kanthi temen woro-woro sing diwaca
   Siswa gawe woro-woro bab sing beda
   Siswa maca woro-woro sing wis dadi ing ngarep kelas
  3. Kegiatan Akhir :
   Guru lan siswa bebarengan gawe dudukan bab woro-woro sing ganep, becik, lan gampang dingerteni
   Guru nutup kanthi salam penutup

 4. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR
  Kalawarti Penyebar Semangat
  Pawarta Radio ( RRI utawa Radio Swasta )
  Buku Piwulang Basa : Penerbit Sportif
 5. PENILAIAN :
  Proses : Pamacane pawarta lan tumanggape siswa
  Hasil : Kang dikumpulake saka tugas guru, supaya gawe woro-woro
  Observasi: Check – list 6. Baca Selengkapnya Silahkan Download Dibawah Ini :
  1. File Bentuk PDF
  2. File Bentuk DOC


Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar