Sidebar atas

Rabu, September 15, 2010

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS X A BAHASA JAWA

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS X A BAHASA JAWA

SILABUS X A
Nama Sekolah: SMA Negeri I Kutowinangun
Mapel : Bahasa Jawa
Kelas : X(sepuluh) / Umum
Semester: Gasal/Ganjil
 1. Standar Kompetensi
  Bisa ngrungokake lan mahami sarta tumanggap sadhengah wacana lisan kanthi ngrungoake informasi utawa pawarta sing diwedharake langsung,
  utawa rekaman
 2. KOMPETENSI DASAR
  Ngrungoake woro-woro
  Ngrungokake pawarta
  Ngrungokake crita pengalaman secara langsung utawa saka rekaman
 3. MATERI PEMBELAJARAN
  Woro- Woro
  Pawarta
  Crita Pengalaman
 1. PENGALAMAN BELAJAR
  Siswa nyimak isi / amanat woro-woro
  Siswa nekakake kanthi lisan woro-woro sing dirungu
  Siswa nyemak lan nyathet pokok-pokok isining pawarta
  Siswa nyathet pokok isine pawarta
  Siswa nyemak lan nyathet tokoh-tokoh ing sajroning crita
  Siswa nyritakake tokoh mau
 2. INDIKATOR
  Nyathet isi utama amanat pokok ing sajrone woro-woro sing diandharake
  Anggapi kanthi lisan isine woro-woro
  Nulis pokok-pokok isining pawarta nganggo ukara ringkes
  Crita lisan ringkesaning pawarta
  Mangsuli pitakon saka pawarta
  Nanggapi isining pawarta
  Nyebutake tokoh-tokohing crita
  Nyritakake tokoh-tokohe kanthi runtu
 3. PENILAIAN
  Jenis Tagihan
  Tugas Pribadi
  ( Tinulis lan lisan )
 4. Bentuk Instrumen
  Andharan
 5. Instrumen
  Tulisen amanat utawa isine woro-woro iki
  Critakna kanthi lisan amanate woro-woro sing dirungu
  Tulisen isi amanat ing sajroning pawarta kang kok rungu, nganggo pangejo kang bener
  Critaa ringkesane pawarta
  Kepiye tangkepmu marang isine pawarta sing kongrungu
  Sebutna jenenge tokoh-tokoh crita
  Kepriye bae watake para tokoh mau ?>
 6. ALOKASI WAKTU
  2 x 45 (menit)
 7. SUMBER / BAHAN / ALAT
  Conto Woro-woro
  Pawarta
  Crita Pengalaman
Selengkapnya Silahkan DOWNLOAD Dibawah ini : 
1.File dalam bentuk WORD (DOC) 
2.File dalam bentuk PDF 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran:Bahasa Jawa 
Kelas / Semester:X(sepuluh)/ganjil 
Pertemuan ke
Alokasi Waktu
 1. Standar Kompentensi
  Bisa ngrungokake lan mahami sarta tumanggap sadengah wacana lisan kanthi ngrungokake lsp
  Ngrungokake woro-woro, mangerteni isining woro-woro
 2. Kompetensi Dasar
  Nyathet isi utama / amanat pokok ing sajrone woro-woro sing diandharake
 3. Indikator
  Nanggapi kanthi lisan isine woro-woro
 4. TUJUAN PEMBELAJARAN
  Siswa bisa nyathet isine woro-woro
  Siswa bisa gawe woro-woro nganggo Basa Jawa sing bener lan becik
  Siswa bisa macakake woro-woro ing ngarep kelas kanthi lafal sing bener
 5. MATERI PEMBELAJARAN
  Woro-woro
 6. METODE PEMBELAJARAN
  Demonstrasi
  Pitakon & wangsulan
  Diskusi
 7. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

  1. Kegiatan Awal :
   Guru uluk salam pambuka
   Guru maca tuladhane woro-woro
  2. Kegiatan Inti :
   Siswa ngrungokake kanthi temen woro-woro sing diwaca
   Siswa gawe woro-woro bab sing beda
   Siswa maca woro-woro sing wis dadi ing ngarep kelas
  3. Kegiatan Akhir :
   Guru lan siswa bebarengan gawe dudukan bab woro-woro sing ganep, becik, lan gampang dingerteni
   Guru nutup kanthi salam penutup
 8. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
  Kalawarti Penyebar Semangat
  Pawarta Radio ( RRI utawa Radio Swasta )
  Buku Piwulang Basa : Penerbit Sportif
 9. PENILAIAN :
  Proses : Pamacane pawarta lan tumanggape siswa
  Hasil : Kang dikumpulake saka tugas guru, supaya gawe woro-woro
  Observasi: Check – list
Selengkapnya Silahkan DOWNLOAD Dibawah ini : 
3.File dalam bentuk WORD (DOC) 
4.File dalam bentuk PDF

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar