Sidebar atas

Kamis, September 16, 2010

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELES X B BAHASA JAWA

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELES X B BAHASA JAWA

SILABUS X B
Nama Sekolah: SMA Negeri I Kutowinangun
Mapel : Basa Jawa
Kelas : X / Umum
Semester: Genap
 1. Standar Kompetensi
  Bisa nulis gagasan awujud wacana Narasi, Deskripsi, Eksposisi, Argumentasi lan Persuasi
 2. Kompetensi Dasar
  Nulis Wacana
 3. MATERI
  Wacana Deskripsi
  Wacana NarasiPengalaman Belajar
  1.Gawe cengkorongan saka topik dadi wacana diskripsi
  2.Nulis wacana narasi sing cocog karo tema lan topik sing wis tinamtu
 1. Indikator
  1.Ngrakit wacana deskripsi adhedhasar tema utawa topik sing wis tinamtu
  2.Ngrakit wacana narasi adhedhasar tema utawa topik sing wis tinamtu
 2. PENILAIAN
  Jenis Tagihan
  Tugas Pribadi
 3. Bentuk Instrumen
  Tes Tinulis
  Instrumen
  Tulisen cengkorongane sawijine topik dadi wacana deskripsi
 4. Alokasi Waktu
  ( Menit )2 x 45
 5. Sumber/Bahan/Alat
Selengkapnya Silahkan Download File Dibawah Ini: 
1. File Bentuk PDF 
2. File Bentuk DOC

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran: Bahasa Jawa 
Kelas/Semester: X(sepuluh)/ganjil
Pertemuan ke :
Alokasi Waktu:
 1. Standar Kompentensi
  Bisa ngapresiasi karya sastra tinulis
 2. Kompetensi Dasar
  1.1.Ngapresiasi cerkak
 3. Indikator
  1.1.1 Nggatekake lakune crita cekak
  1.1.2 Nyebutake wewarah jrone crita cekak
  1.1.3 Nyebutake amanat ing crita mau
  1.1.4 Nyebutake unsur instrinsik ( batin )
  1.1.5 Nyebutake unsur extrinsik ( lahiriah )
 4. TUJUAN PEMBELAJARAN
  1.Bisa nggatekake lan njinggleng cerkak
  2.Bisa nyebutake : wewarah, amanat, unsur, lakune crita cekak
  3.Bisa ngregani ajining cerkak
 5. MATERI PEMBELAJARAN
  Ngapresiasi crita cerkak
 6. METODE
  1.Demonstrasi
  2.Pitakon lan wangsulan
  3.Penugasan
  4.Kuis
 7. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

  1. Kegiatan Awal :
   1.Salam Pambuka
   2.Guru nyawisake wacan cerkak
   3.Siswa nyawisake cathetan
  2. Kegiatan Inti
   1.Guru dhawuh salah sijine siswa maca ing ngarep kelas
   2.Siswa nggatekake kanthi permati
   3.Guru takon, siswa mangsuli, sak walike
   4.Guru lan siswa golek amanat, wewarah, lakune crita, instrinsik dan ekstrinsik
  3. Kegiatan Akhir :
   1.Guru lan siswa nyimpulake milah lan misahake watak watake tokoh sing ala lan sing becik
  4. Salam panutup
 8. ALAT/BAHAN/SUMBER PEMBELAJARAN :
  1.Pustaka Candra
  2.Jaka Lodhang
  3.Wacan teks Jawa
Selengkapnya Silahkan Download File Dibawah Ini:
1. File Bentuk PDF
2. File Bentuk DOC

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar