Sidebar atas

Sabtu, September 11, 2010

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XI A BAHASA JAWA

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XI A BAHASA JAWA

SILABUS XI A
Nama sekolah :SMA Negeri I Kutowinangun
Mata Pelajaran :Bahasa Jawa
Kelas/Semester:XI / Genap
Standar Kompetensi
 1. Siswa bisa ngrungokake lan ngerti sarta bisa nanggapi sadhengah wacana lesan awujudtanggap wacana/khotbah/wawan rembug lan musyawarah nganggo undha usuking basa Jawa.
 2. Kompetensi Dasar
  Ngrungokake musyawarah sarta isa nanggapi
 3. Materi Pokok
  Musyawarah
 4. Pengalaman Belajar
  a.Ngrungokake musyawarah
  b.Nyathet wosing musyawarah
  c.Ngrangkum wosing musyawarah
  d.Nakokake lan wajib wosing musyawarah
  e.Ngaturake kritikan lan panyengkuyung
 1. Indikator
  Ngrungokake musyawarah
  Nyathet wosing musyawarah
  Ngrangkum wosing musyawarah
  Nakokake lan njawab wosing musyawarah
  Ngaturake kritikan lan panyengkuyung
 2. Penilaian
  Tagihan
  Tugas pribadi/kelompok
  Bentuk Inst
  Uraian terstruktur
 3. Instrumen
  Apa wae wosing musyawarah
  Gawea ringkesan wohong musyawarah !
  Gawea kritikan lan panyengkuyung kang magepokan karo musyawarah
 4. Alokasi Waktu
  2 x 45’
 5. Sumber Bahan
  Paraga siswa
Selengkapnya Download Saja File Dibawah Ini :   
1.File Bentuk PDF  
2.File Bentuk DOC  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   
No. . 
Mata Pelajaran :BASA JAWA
Kelas/Semester :XI – IA lan IS / Ganjil 
Pertemuan ke :
Alokasi waktu :2 x 45 menit
 1. Standar Kompeten
  Siswa bisa ngrungokake lan mangerteni wacana lisan non sastra.
 2. Kompetensi Dasar
  Ngrungokake (kanthi tumemen) lan mangerteni tanggap wacana/khotbah
 3. Indikator
  Nyanthet wosing tanggap wacana/sambutan/khotbah sajroning pirang-pirang ukara
  Mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana/sambutan/khotbah
 4. Tujuan
  Siswa bisa nduweni keterampilan nyimak mligine tanggap wacana/sambutan/khotbah
  Siswa bisa mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana/sambutan/khotbah
 5. Materi
  Tuladha tanggap wacana/sambutan/khotbah
  Perangan-perangane tanggap wacana/sambutan/khotbah
  Wosing tanggap wacana
 6. Metode Pembelajaran
  Ceramah bervariasi
  Tanya jawab/pitakon & wangsulan
  Diskusi
 7. Skenario Pembelajaran
  1.Pambuka
  Guru ngandharake babagan tanggap wacana kanthi metode ceramah (10 menit)
  2.Inti
  Guru maosake tuladha tanggap wacana saka kalawarti/nyetelake rekaman saka radhio
  Siswa nyimak tuladha tanggap wacana
  Guru menehi pitakon babagan tanggap wacana (sapa sing mmicara, katujokake kanggo sapa, lan apa isine tanggap wacana)
  Siswa mangsuli pitakonan kang diparingake guru
  Guru ndhawuhi siswa ngringkes wosing tanggap wacana
  Siswa ngringkes wosing tanggap wacana
  Siswa mbeberake wosing tanggap wacana kantih lisan.
  3.Panutup
  Guru nyimpulake babagan wigati sajroning tanggap wacana
  Refleksi
 8. Sumber Dan Sarana
  Kalawarti. Rekaman Radio
 9. Penilaian
  Penilaian proses : pocapan, intonasi, ejaan, pilihan tembung, jumbuhing karo topik kang ditemtokake
  Penilaian hasil  

 Selengkapnya Download Saja File Dibawah Ini : 
3.File Bentuk PDF   
4.File Bentuk DOC   

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar